prezentare
proces de certificare
recunoasteri

1  INFORMAŢII  PRIVIND  ACORDAREA, MENŢINEREA, SUSPENDAREA, RETRAGEREA, CERTIFICĂRII

•    Certificarea se acordă numai in situaţia in care evaluarea acestuia  confirmă că sistemul de management îndeplineşte toate cerinţele  standardului de referinţă şi cerinţele legale aplicabile
•   Certificatul emis are valabilitate 3 ani
• o condiţie esenţială pentru menţinerea certificării acordate este cea legată de efectuarea auditurilor de supraveghere, programate de comun acord cu clientul;
•    auditurile de supraveghere se programează şi se realizează la 6 (şase luni) după acordarea certificării în primul an de valabilitate a certificatului şi apoi anual, până la reînnoirea certificării sau ori de câte ori intervin modificări majore ale sistemului calităţii certificat sau se fac modificări care afectează baza certificării furnizorului. Obligaţia de a anunţa organismul de certificare privind modificările sistemului de management  revin în exclusivitate posesorului de certificat; (obligaţie prevazută in contract)
•  o altă condiţie privind menţinerea certificării este aceea de a se efectua plata pentru tarifele prevăzute în anexele contractului de certificare referitoare la auditurile de supraveghere;
•   rezultatul auditului de supraveghere trebuie să demonstreze menţinerea conformităţii cu cerinţele standardului de referinţă după care s-a realizat certificarea.

Extinderea certificării se aplică în următoarele situaţii:

•    selectarea şi punerea în aplicare unui alt standard de referinţă decât cel pentru care s-a acordat certificarea;
•    apariţia unor domenii şi procese noi de activitate care se doresc a fi incluse în sistemul de management (sedii şi activităţi noi);
•    o altă condiţie privind extinderea certificării este aceea de a se efectua plata pentru tarifele aferente;

Restrângerea certificării se aplică în următoarele situaţii:

•    selectarea şi punerea în aplicare unui alt standard de referinţă decât cel pentru care s-a acordat certificarea;
•    dispariţia unor domenii şi procese noi de activitate care se doresc a fi incluse în sistemul de management (sedii şi activităţi noi);
•    o altă condiţie privind restrângere certificării este aceea de a se efectua plata pentru tarifele aferente.

Situaţii de reînnoire a certificării

• o condiţie esenţială pentru reînnoirea certificării acordate este cea legată de efectuarea auditurilor de reînnoire, programate de comun acord cu clientul, la cererea acestuia;
• auditurile de reînnoire se programează cu 3 (trei) luni înaintea expirării valabilităţii certificatului acordat iniţial;
• o altă condiţie privind reînnoirea certificării este aceea de a se efectua plata pentru tarifele prevăzute în anexele contractului de certificare referitoare la auditurile de reînnoire;
• rezultatul auditului de reînnoire, când are loc o evaluare completă, trebuie să demonstreze menţinerea conformităţii cu cerinţele standardului de referinţă după care s-a realizat certificarea.

Situaţii de suspendare şi retragere a certificării

•    neîndeplinirea acţiunilor corective rezultate din auditul de supraveghere de către furnizorul certificat;
•    folosirea abuzivă a certificatului;
•    neefectuarea plăţilor privind serviciile prestate de către ROCERT SA;
•    suspendarea certificatului de conformitate este limitată în timp, între o lună şi trei luni, până la îndepărtarea cauzelor care au dus la suspendare şi îndeplinirea condiţiilor referitoare la utilizarea certificatelor, interval de timp stabilit de comun acord între ROCERT şi furnizorul certificat;
• în urma îndeplinirii condiţiilor referitoare la utilizarea certificatelor se ridică suspendarea;
•   dacă după scurgerea timpului stabilit nu sunt îndeplinite acţiunile corective stabilite de comun acord cu furnizorul certificat şi se menţin neconformităţile constatate se procedează la retragerea certificatului de către Comitetul de Certificare;
•    pentru o nouă acordare a certificatului se reia întregul proces de certificare;
•    retragerea certificatului de conformitate va fi făcută publică de către ROCERT şi adusă la cunoştinţa clientului în scris. Totodată furnizorul certificat va fi radiat din lista organismelor certificate de către ROCERT.
Principiile ROCERT

CAUTA
top 
2013 - Copyright Rocert